CÔNG TY TNHH AN TOÀN LAO ĐỘNG MTV

 Hotline

 0945.38.34.32

Giám sát an toàn nghị định 06/2021/NĐ-CP

 

 

 Căn cứ quy định khoản 8 Điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định như sau:

 

"Điều 13. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng 

18. Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm: 

a) Triển khai thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đã được chủ đầu tư chấp thuận; phối hợp với các bên liên quan thường xuyên rà soát kế hoạch tổng hợp về an toàn, biện pháp đảm bảo an toàn và đề xuất điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tế thi công xây dựng;

b) Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu người lao động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động của người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên công trường;

c) Khi phát hiện vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động hoặc các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động phải có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời; quyết định việc tạm dừng thi công xây dựng đối với công việc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; đình chỉ tham gia lao động đối với người lao động không tuân thủ biện pháp kỹ thuật an toàn hoặc vi phạm các quy định về sử dụng dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong thi công xây dựng và báo cáo cho chỉ huy trưởng công trường hoặc giám đốc dự án;

d) Tham gia ứng cứu, khắc phục tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động.

 Đồng thời tại Điều 14 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định trách nhiệm nhà đầu tư như sau:

giam-sat-an-toan-noi-that 2

 

Hình ảnh minh họa 

"Điều 14. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1. Lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình (nếu có), thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình (nếu có) và các công việc tư vấn xây dựng khác.

2. Bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công xây dựng phù hợp với tiến độ thi công xây dựng công trình và quy định của hợp đồng xây dựng.

3. Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. Thực hiện việc thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng; mẫu thông báo khởi công được quy định tại Phụ lục V Nghị định này. Trường hợp công trình thuộc đối tượng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định này thì thông báo khởi công phải được gửi đồng thời tới cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp.

4. Thực hiện giám sát thi công xây dựng theo nội dung quy định tại Điều 19 Nghị định này.

5. Thiết lập hệ thống quản lý thi công xây dựng và thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý thi công xây dựng của chủ đầu tư hoặc nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình (nếu có) cho các nhà thầu có liên quan. Bố trí đủ nhân lực phù hợp để thực hiện giám sát thi công xây dựngquản lý an toàn trong thi công xây dựng; kiểm tra việc huy động và bố trí nhân lực của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình so với yêu cầu của hợp đồng xây dựng (nếu có). Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của chủ đầu tư phải được đào tạo về chuyên ngành an toàn lao động hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và đáp ứng quy định khác của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

6. Kiểm tra, chấp thuận tiến độ thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công trình do nhà thầu lập đảm bảo phù hợp tiến độ thi công đã được duyệt. Điều chỉnh tiến độ thi công xây dựng khi cần thiết theo quy định của hợp đồng xây dựng.

7. Kiểm tra, xác nhận khối lượng đã được nghiệm thu theo quy định và khối lượng phát sinh theo quy định của hợp đồng xây dựng (nếu có).

8. Báo cáo về biện pháp đảm bảo an toàn đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Nghị định này trong trường hợp thi công xây dựng công trình có vùng nguy hiểm ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng.

9. Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

10. Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng.

11. Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.

12. Tm dng hoc đình chthi công đi vi nhà thu thi công xây dng khi xét thy cht lưng thi công xây dng không đm bo yêu cu kthut, bin pháp thi công không đm bo an toàn, vi phm các quy đnh v qun lý giám sát an toàn lao đng làm xy ra hoc có nguy cơ xy ra tai nn lao đng, scgây man toàn lao đng.

13. Chtrì, phi hp vi các bên liên quan gii quyết nhng vưng mc, phát sinh trong thi công xây dng công trình; khai báo, xlý và khc phc hu qukhi xy ra sccông trình xây dng, scgây man toàn lao đng; phi hp vi cơ quan có thm quyn gii quyết sccông trình xây dng, điu tra scvmáy, thiết btheo quy đnh ca Nghđnh này.

14. Tchc thc hin các quy đnh vbo vmôi trưng trong thi công xây dng công trình theo quy đnh ca pháp lut vbo vmôi trưng.

15. Lp báo cáo gi cơ quan chuyên môn vxây dng đthc hin kim tra công tác nghim thu theo quy đnh ti Nghđnh này.

16. Chđu tư đưc quyn tthc hin nếu đđiu kin năng lc hoc thuê tchc tư vn đđiu kin năng lc theo quy đnh đthc hin giám sát mt, mt shoc toàn bcác ni dung quy đnh tkhon 3 đến khon 7 Điu này; có trách nhim kim tra vic thc hin ca nhà thu này theo yêu cu ca hp đng xây dng và quy đnh ca pháp lut có liên quan.

17. Ngưi thc hin công tác qun lý an toàn lao đng ca chđu tư có trách nhim:

a) Tchc giám sát vic thc hin các quy đnh van toàn trong thi công xây dng ca các nhà thu;

b) Tchc phi hp gia các nhà thu đthc hiqun lý an toàn và gii quyết các vn đphát sinh v an toàn lao đng trong thi công xây dng công trình;

c) Tm dng hoc đình chthi công khi phát hin du hiu vi phm quy đnh v an toàntrong thi công xây dng công trình."

Như vy đây trưc tiên trách nhim pháp lý sđt ra vi nhà thu giám sát thi công xây dng (trong trưng hp đã đưc chđu tư giao cho nhà thu thc hin công vic giám sát thi công thuc trách nhim ca chđu tư theo hp đng tư vn xây dng).

Đng thi chđu tư chu trách nhim chđo, phi hp cùng nhà thu giám sát đxlý, khc phc hu qu.

Vngưi trc tiếp thc hin công vigiám sát an toàn ti thi đim có tai nn lao đng, căn cvào hp đng lao đng ký kết mà sxác đnh nghĩa vvi nhà thu.

Như thế nào mới được tính là sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình?

Căn cquy đnh tĐiu 48 Nghđnh 06/2021/NĐ-CP quy đnh, scgây mt an toàn lao đng trong thi công xây dng công trình bao gm:

"Điu 48. Scgây mt an toàn lao đng trong thi công xây dng công trình

1. Scgây man toàn lao đngtrong thi công xây dng công trình bao gm:

a) Scsp đmáy, thiết bphc vcông tác thi công xây dng (sau đây gi là scvmáy, thiết b);

b) Sctai nn lao đng xy ra trong thi công xây dng công trình.

2. Vic khai báo, điu tra, báo cáo và gii quyết scgây man toàn lao đng trong thi công xây dng công trình đưc quy đnh như sau:

a) Đi vi scquy đnh ti đim a khon 1 Điu này, vic khai báo, điu tra, báo cáo và gii quyết scđưc thc hin theo quy đnh ti Điu 49, Điu 50 Nghđnh này;

b) Đi vi scquy đnh ti đim b khon 1 Điu này thì vic khai báo, điu tra."

Như vy scgây man toàn lao đng trong thi công xây dng công trình bao gm:

- Scsp đmáy, thiết bphc vcông tác thi công xây dng (sau đây gi là scvmáy, thiết b);

- Sctai nn lao đng xy ra trong thi công xây dng công trình. Đi vi scnày thì vic khai báo, điu tra, báo cáo và gii quyết scthc hin theo quy đnh ca pháp lut v an toàn, vsinh lao đng.

Người lao động có trách nhiệm gì trong việc đảm bảo an toàn lao động trên công trường?

giam-sat-an-toan- tai-nan-lao-dong-trong-xay-dung

 

hình minh họa

Căn cquy đnh tĐiu 15 Nghđnh 06/2021/NĐ-CP quy đnh như sau:

"Điu 15. Trách nhim ca ngưi lao đng trong vic đm ban toàn lao đng trên công trưng

Ngưi lao đng ca các chththam gia hot đng xây dng khi hot đng trên công trưng phi tuân thcác quy đnh sau đây:

1. Thc hin các trách nhim ca ngưi lao đng theo quy đnh ca pháp lut v an toàn, vsinh lao đng.

2. Báo cáo vi ngưi có thm quyn khi phát hin nguy cơ gây man toàn lao đng trong quá trình thi công xây dng.

3. Tchi thc hin các công vic đưc giao khi thy không đm ban toàn lao đng hoc không đưc cung cp đy đphương tin bo vcá nhân theo quy đnh.

4. Chnhn thc hin nhng công vic có yêu cu nghiêm ngt v an toànvsinh lao đng sau khi đã đưc hun luyn và cp than toànvsinh lao đng.

5. Tham gia ng cu, khc phc tai nn lao đng, scgây mtan toàn lao đng.

6. Thc hin các ni dung khác theo quy đnh ca pháp lut van toànvsinh lao đng."'

Theo đó ngưi lao đng ca các chththam gia hot đng xây dng khi hot đng trên công trưng phi tuân thcác quy đnh nêu trên đđm ban toàn lao đng trên công trưng.

Căn cứ quy định khoản 8 Điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định như sau:

"Điều 13. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng

18. Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm:

a) Triển khai thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đã được chủ đầu tư chấp thuận; phối hợp với các bên liên quan thường xuyên rà soát kế hoạch tổng hợp về an toàn, biện pháp đảm bảo an toàn và đề xuất điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tế thi công xây dựng;

b) Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu người lao động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động của người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên công trường;

c) Khi phát hiện vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động hoặc các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động phải có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời; quyết định việc tạm dừng thi công xây dựng đối với công việc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; đình chỉ tham gia lao động đối với người lao động không tuân thủ biện pháp kỹ thuật an toàn hoặc vi phạm các quy định về sử dụng dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong thi công xây dựng và báo cáo cho chỉ huy trưởng công trường hoặc giám đốc dự án;

Công ty an toàn lao động MTV đã gửi tới cho độc giả của mình thông tin đầy đủ về giám sát an toàn công trình hy vọng rằng sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn, đảm bảo công trình luôn diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

 Bài viết liên quan.

Giám sát an toàn giảm tai nạn trong công trình

Nghị định luật giám sát an toàn ,vệ sinh lao động

Quy định về giám sát an toàn trong xây dựng

Những điều giám sát an toàn nên biết

Giám sát an toàn nghị định 06/2021/NĐ-CP

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát an toàn trong thi công xây dựng

Giám sát an toàn thi công ,công trình xây dựng

Nhiệm vụ của giám sát an toàn .

 

 

CÔNG TY TNHH AN TOÀN LAO ĐỘNG MTV

Giấy chứng nhận ĐKKD/MST: 0316158480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24/02/2020

 

Trụ sở chính: 07 Đường số 07, Vạn Phúc City, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TP. HCM

Hotline: 0945 38 34 32 (Ms. Thu) 0902.90.34.32

Email: [email protected]